Ons Glo en Bely

 

 

Ons glo en bely vyf beginsels van die Reformasie

Hier aanbid, dien, loof en prys ons JaHWeH, die enigste ware Elohim (God) van Israel en die Allerhoogste

hemelse Vader as ook die Seun, Jahshua ons Messiah. HalleluJah!

 

 

1. Alleenlik deur Jahshua Messiah kom daar redding.

 

Jahshua is die enigste ware Seun van die Vader. Jesus is nie die seun van die Vader nie. Jahshua alleen is ons Verlosser en Middelaar en geen ander persoon nie. Hy alleen is die Hoof van Sy gemeente. Niemand anders nie! Hierdie genade wat JaHWeH aan Sy verbondsvolk, Sy kinders en erfgename, deur alle eeue betoon het, was nog altyd volledig gebaseer op die volmaakte middelaarswerk van die Seun, Jahshua HaMessiah, en daarop alleen.

 

Elohim s in sy Woord:

 

           Maar nou het Hy n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. (7) Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir n tweede gesoek word nie. (8) Want Hy berispe hulle en s: Kyk, daar kom dae, spreek JaHWeH, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda n nuwe verbond tot stand sal bring, (9) nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek JaHWeH. (10) Want dit is die verbond wat Ek n di dae sal sluit met die huis van Israel, spreek JaHWeH: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle n Elohim wees, en hulle sal vir My n volk wees. (11) En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en s: Ken JaHWeH nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle. (12) Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. (13) As Hy s n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning (Heb 8:6-13).

 

           "Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die Beeld van die onsienlike Elohim, die Eersgeborene van die hele skepping; want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte -- alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees." (Kol 1:13-18)

 

           Jahshua antwoord hom: Ek is die Weg en die waarheid en die lewe; -niemand kom na die Vader behalwe deur My nie (Joh14:6).

 

           En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander Naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie (Hand 4:12). Jahshua is die enigste Naam waardeur ons gered kan word!

 

           Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam (Jahshua) van die eniggebore Seun van Elohim nie (Joh. 3:18).

 

         Ek het gekom in die Naam van my Vader en julle neem My (Jahshua) nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam (Jesus) kom, hm sal julle aanneem (Joh. 5:43). Die een wat kom in sy eie naam, Jesus, hm sal julle aanneem, maar die Seun van Elohim, wat in die Naam van die Vader kom, nl. Jahshua, sal nie deur almal aangeneem word nie! JaHWeH en Jahshua is die Name wat die meeste verlon en gehaat word.

 

         En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jahshua Messiah, moet glo en mekaar liefh soos Hy ons 'n gebod gegee het (1Joh. 3:23).

 

         En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wreld gestuur het. (15) Elkeen wat bely dat Jahshua die Seun van Elohim isElohim bly in hom, en hy in Elohim. (16) En ons het die liefde wat Elohim tot ons het, leer ken en geglo. Elohim is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in Elohim, en Elohim in hom (1 Joh. 4:14-16).

 

         Elkeen wat glo dat Jahshua die Messiah is, is uit Elohim gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is. (2) Hieraan weet ons dat ons die kinders van Elohim liefhet: wanneer ons Elohim liefhet en sy gebooie bewaar. (3) Want dit is die liefde tot Elohim, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. (4) Want alles wat uit Elohim gebore is, oorwin die wreld; en dit is die oorwinning wat die wreld oorwin het, naamlik ons geloof. (5) Wie anders is dit wat die wreld oorwin as hy wat glo dat Jahshua die Seun van Elohim is? (1Joh. 5:1-5).

 

         Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam (Jahshua) van die Seun van Elohim, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van Elohim (1Joh. 5:13).

 

         Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my Woord bewaar en my Naam (Jahshua) nie verlon nie (Op 3:8).

 

         Daarom het Elohim Hom ook uitermate verhoog en Hom n Naam (Jahshua) gegee wat bo elke naam is, (10) sodat in die Naam van Jahshua sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, (11) en elke tong sou bely dat Jahshua Messiah die Meester is tot heerlikheid van Elohim die Vader (Filip 2:9-11).

 

         (Sien ook Joh. 6:40, 47; 11:25; 12:44-46)

  

 

2. Sola Scriptura Alleenlik die Skrif

 

Die Woord van JaHWeH die Heilige Skrif - is alleen die enigste gesag in alle aspekte van ons geloof en lewe.

 

Ons glo en bely dat:

 

         die hele Bybel die onfeilbare Woord van JaHWeH is;

 

         die Bybel onder leiding van die Heilige Gees deur mense geskryf is en dat

die Heilige Gees Elohim se kinders lei om die Bybel in hulle tyd nuut te verstaan;

 

         Elohim vandag nog deur die Bybel met ons praat;

 

         ons deur die Skrif leer wie die Almagtige Elohim is en hoe ons Hom moet dien;

 

         die Bybel die blye boodskap is van Elohim se liefde vir sy kinders; en

 

         die Skrif ook leer van Elohim se veroordeling van die kwaad.

   

Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van Elohim volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop Elohim deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, iets anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie Maar al sou ons of n engel uit die hemel julle n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom n vervloeking wees! (Gal 1:8). En aangesien dit verbode is om iets by die Woord van Elohim by te voeg of daarvan weg te laat (Deut. 4:2; 12:32; Op. 22:18,19; Spr. 22:20; 30:5,6; Hand. 20:27; 2 Tim. 3 :16, 17), blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die Woord van Elohim gelykstel nie; ook mag ons nie die gewoonte, tradisie of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings (Sinodes), menslike verordeninge of besluite met di waarheid van Elohim gelykstel nie, want die Waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulleself leuenaars en nietiger as die nietigheid self (Ps 62:10 [Ou Vert. Vers 10]). Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare rel ooreenkom nie, soos die apostels ons leer as hulle s: "...maar stel die geeste op die proef of hulle uit Elohim is" (1Joh 4:1) en: "As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie..." (2 Joh. 1:10). Ons mag Elohim dus op geen ander manier dien, aanbid en eer as wat Hy in Sy Woord beveel nie.

  

Soos die Skrif s:

 

         Open my o, dat ek kan sien die wonders uit U Wet (Psalm 119:18).

 

         U Woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad (Psalm 119:105).

 

         Die gras verdor, die blom verwelk; maar die Woord van onse Elohim hou stand in ewigheid (Jes. 40:8).

 

         Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Messiah Jahshua. Die hele Skrif is deur Elohim ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die Adamiet van Elohim volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus (2 Tim. 3:14-17).

 

         Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, as iemand my Woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie (Joh. 8:51)

 

         Jahshua antwoord en s vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my Woord bewaar, en my Vader sal hom liefh, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak (Joh. 14:23).

 

         Maar elkeen wat Sy Woord bewaar, in hom het die liefde van Elohim waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is (1 Joh. 2:5).

 

         (Sien ook Heb. 4:12-13; 1 Pet. 1:23; Ps. 33:4-9; Mat. 24:35; 2 Petr 1:16-21)

 

3. Sola Fidei Deur geloof alleen.

 

Regverdiging alleen deur die geloof. Geloof alleen is die middel van ons persoonlike verlossing. Geloof is nie n menslike prestasie nie; dis n gawe van Elohim (Ef. 2:8).

 

Elohim s in die Skrif:

 

               "Net soos Abraham in Elohim geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat di wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die Skrif wat vooruit gesien het dat Elohim die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke gesen word. Sodat die wat uit die geloof is, gesen word saam met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by Elohim geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe" (Gal. 3:6-11).

 

               "Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet." (Rom. 3:28).

(Sien ook Matt. 9:22; Mark. 5:34; 10:52; Luk. 7:50; 8:48; 17:19; 18:42; Joh 14:1-6; Hebr. 11:1-12:2)

  

4. Sola Gratia Ons word alleenlik deur JaHWeH se genade gered.

Genade alleen is die bron van ons redding en verlossing en nie goeie werke of verdienste nie. JaHWeH het Sy kinders voor die skepping reeds uitverkies deur Sy groot genade.

 

Soos die Skrif s:

 

         "Gesend is die Elohim en Vader van ons Meester Jahshua Messiah wat ons gesen het met alle geestelike seninge in die hemele in Messiah, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as Sy kinders vir Homself aan te neem deur Jahshua Messiah, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van Sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. In Hom het ons die verlossing deur Sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van Sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand" (Ef. 1:3-8).

 

         En nou, Israel, wat eis JaHWeH jou Elohim van jou as net om JaHWeH jou Elohim te vrees, in al Sy we te wandel en Hom lief te h en JaHWeH jou Elohim te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van JaHWeH en Sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan? Kyk, aan JaHWeH jou Elohim behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar nét aan jou vaders het JaHWeH n welgevalle gehad om hulle lief te h, en Hy het julle, hulle nageslag n hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is (Deut 10:12-15).

 

         Petrus, n apostel van Jahshua Messiah, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galsi, Kappadoci, Asi en Bithni, (2) uitverkore volgens die voorkennis van Elohim die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jahshua Messiah: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word! (3) Gesend is die Elohim en Vader van onse Meester Jahshua Messiah wat na Sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot n lewende hoop deur die opstanding van Jahshua Messiah uit die dode, (4) sodat ons n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons (5) wat in die krag van Elohim bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd (1Pet 1:1-5).

 

         Maar julle is n uitverkore geslag (genelyn), n koninklike priesterdom, n heilige volk, n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot Sy wonderbare lig, julle wat vroer geen volk was nie, maar nou die volk van Elohim is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is (1Pet. 2:9-10).

 

         "En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Messiah Jahshua is" (Rom. 3:24).

 

         "En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie" (Rom. 11:6).

 

         "Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van Elohim" (Ef. 2:8).

(sien ook Rom. 3:24, 4:16, 6:23, 11:6)

  

5. Soli Deo Gloria - Aan Elohim alleen al die eer!

Ons moet altyd ten eerste Elohim se eer soek. Alles wat ons doen moet tot eer van JaHWeH wees.

 

Die Skrif s:

 

         "Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van Elohim" (1 Kor. 10:31).

 

         Eer aan Elohim in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die Adamiete in wie Hy n welbehae het! (Luk 2:14).

 

         "As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van Elohim; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat Elohim verleen, sodat Elohim in alles verheerlik kan word deur Jahshua Messiah, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amein" (1 Pet. 4:11).

 

         "En ons gemaak het konings en priesters vir Sy Elohim en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amein" (Op. 1:6).

 

         "Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Meester en Saligmaker, Jahshua HaMessiah. Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amein" (2 Pet. 3:18).

 

         "Aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Messiah Jahshua deur alle geslagte tot in ewigheid! Amein" (Ef. 3:21).

 

         "Amein! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse Elohim tot in alle ewigheid! Amein." (Op. 7:12).

 

         En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wreld was. (6) Ek het U Naam geopenbaar aan die Adamiete wat U My uit die wreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het U Woord bewaar. (7) Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom. (8) Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat Ek van U uitgegaan het, en hulle het geglo dat U My gestuur het (Joh. 17:5-8).

 

         "Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amein" (Rom. 11:36).

 


Die Almagtige Elohim se Woord is en bly die hoogste geskrif wat ons het.
Hierdie belydenis, wat op JaHWeH se Woord rus, vorm die
raamwerk van n kind van Elohim se lewe en denke!

 

 

 Die Suiwer Leer